วิชา..สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4-6
เรื่อง พระพุทธเจ้าประสูติ จำนวน 10 ข้อ
โดย ครูจรัญ รัตนศุภสิริ . โรงเรียน บ้านนากวาง
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)
สวนลุมพินีวัน มีความสำคัญอย่างไร
   เป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
   เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
   เป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
   เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้า


ข้อที่ 2)
เนปาลเป็นประเทศที่สำคัญต่อศาสนาพุทธในข้อใด
   เป็นที่บำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้า
   เป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
   เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
   เป็นที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า


ข้อที่ 3)
อินเดีย เป็นประเทศที่สำคัญต่อศาสนาพุทธในข้อใด
   เป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาพุทธ
   เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาคริสต์
   เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาอิสลาม
   เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาฮินดู


ข้อที่ 4)
ภาพที่ต่อไปนี้เป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับ พระพุทธเจ้าในข้อใด

t4birth.gif

 


   เป็นที่ประสูติ
   เป็นที่ตรัสรู้
   เป็นที่ประกาศศาสนา
   เป็นที่ปรินิพพาน


ข้อที่ 5)
ภาพต่อไปนี้เป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในข้อใด

t5birth.gif

 


   เป็นบริเวณใกล้ที่ตรัสรู้
   เป็นบริเวณใกล้ที่ประสูติ
   เป็นบริเวณใกล้ที่ประกาศศาสนา
   เป็นบริเวณใกล้ที่ปรินิพพาน


ข้อที่ 6)
เมื่อพระนางสิริมหามายาเดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิดทำให้เกิดเหตุการณ์ใด
   พระพุทธเจ้าปรินิพพาน
   พระพุทธเจ้าประกาศศาสนา
   พระพุทธเจ้าตรัสรู้
   พระพุทธเจ้าประสูติ


ข้อที่ 7)
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร
   พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียร
   พระพุทธเจ้าประสูติ
   พระพุทธเจ้าปลงสังขาร
   พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุข


ข้อที่ 8)
สิทธัตถะเป็นพระนามเดิมของใคร
   พระโกณฑัญญะ
   พระสารีบุตร
   พระพุทธเจ้า
   พระอานนท์


ข้อที่ 9)
ช้างเผือกเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับข้อใด
   พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิตรก่อนประสูติพระพุทธเจ้า
   พระพุทธเจ้าทรงสุบินนิมิตก่อนตรัสรู้
   พระเจ้าสุทโธทนะทรงสุบินนิมิตก่อนได้ได้พระโอรส
   พระพุทธเจ้าประทรงสุบินนิมิตก่อนประกาศศาสนา


ข้อที่ 10)
เจ้าชายสิทธัตถะจะได้เป็นนักบวชและศาสดาเอกของศาสนาเป็นคำทำนายของใคร
   พระโกณฑัญญะ
   วัปปะพราหมณ์
   มหานามะพราหมณ์
   อัสสชิพราหมณ์